,,ATLIEKŲ KULTŪRA“ EGZAMINO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. ,,Atliekų kultūra“ egzamino (toliau – egzaminas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja UAB ,,VAATC“ organizuojamo egzamino organizavimo, dalyvavimo jame, užduočių sudarymo, vertinimo ir apdovanojimo tvarką.

2. Egzaminą organizuoja UAB ,,VAATC“ (toliau – organizatorius).

3. Egzamino tikslas – skatinti Lietuvos gyventojų domėjimąsi tvarumu, atliekų tvarkymu, aplinkosauga ir taip didinti jų sąmoningumą šiose srityse. 

4. Egzamino vykdymo datą nustato ir paskelbia organizatorius internetinėje svetainėje https://egzaminas.atliekukultura.lt/ 

II. DALYVAVIMO EGZAMINE SĄLYGOS IR TVARKA

5. Egzamino dalyviai skirstomi į šias grupes: 

5.1. 1-4 klasių moksleiviai;

5.2. 5-10 klasių moksleiviai;

5.3. 11 klasių moksleiviai ir vyresni dalyviai.

6. Egzamine gali dalyvauti tik fiziniai asmenys.

7. Organizatoriaus paskirti už egzamino organizavimą atsakingi asmenys negali būti egzamino dalyviais.

8. Egzamino dalyviai egzaminui registruojasi internetu per elektroninę registracijos sistemą internetinėje svetainėje https://egzaminas.atliekukultura.lt/. Registracijos metu turi būti nurodoma dalyvio vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas; mokyklos pavadinimas, klasė ir savivaldybė (jeigu registruojasi moksleiviai); juridinio asmens pavadinimas (jeigu registruojasi juridinis asmuo). 

9. Registracijos metu yra sukuriama asmeninė, klasės arba juridinio asmens paskyra. Klasės ir juridinio asmens paskyros turėtojas gali registruoti egzamino dalyvius bei matyti jų dalyvavimo egzamine rezultatus.

10. Egzaminas vyksta vienu etapu. Egzamino sprendimui skiriama 45 minutės laiko.

III. EGZAMINO UŽDUOČIŲ SUDARYMAS 

11. Už egzamino klausimų parengimą atsako organizatorius.

12. Egzaminą sudaro uždaro tipo testo klausimai. Egzamino klausimai parengiami kiekvienai egzamino dalyvių grupei atskirai: 

12.1. 1-4 klasių moksleiviams, testą sudaro 15 klausimų;

12.2. 5-10 klasių moksleiviams, testą sudaro 20 klausimų;

12.3. 11 klasių ir vyresniems dalyviams, testą sudaro 20 klausimų.

13. Sprendžiant testą, egzamino dalyviui leidžiama pasirinkti vieną atsakymą. 

IV. EGZAMINO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR APDOVANOJIMAS

14. Įvertinęs egzamino rezultatus, organizatorius nustato, išrenka, apdovanoja ir viešai skelbia:

14.1. 3 egzamino laimėtojus fizinius asmenis iš šių nuostatų 5.1. papunktyje nurodytos grupės;

14.2. 3 egzamino laimėtojus fizinius asmenis iš šių nuostatų 5.2. papunktyje nurodytos grupės;

14.3. 3 egzamino laimėtojus fizinius asmenis iš šių nuostatų 5.3. papunktyje nurodytos grupės;

14.4. 3 geriausių rezultatų pasiekusias klases;

14.5. 3 geriausių rezultatų pasiekusius juridinius asmenis. 

14.6 dalyviai, dalyvaudami egzamine sutinka, jog asmens duomenys (el. paštas) gali būti perduoti rėmėjams, norint apdovanoti nugalėtojus.

15. Laimėtojais pripažįstami tie egzamino dalyviai, kurie pateikė daugiausiai teisingų atsakymų į testo klausimus. Tuo atveju, jeigu keli egzamino dalyviai pateikė vienodą skaičių teisingų atsakymų, laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris atsakymus pateikė per trumpesnį laiką.

16. Renkant geriausių rezultatų pasiekusią klasę, vertinama ta klasė, iš kurios egzamine dalyvauja ne mažiau kaip 10 asmenų, o renkant geriausių rezultatų pasiekusį juridinį asmenį, vertinamas tas juridinis asmuo, iš kurio egzamine dalyvauja ne mažiau kaip 5 asmenys. Šiame punkte nurodytais atvejais laimėtojas renkamas pagal teisingų atsakymų į testo klausimus vidurkį. Tuo atveju, jeigu teisingų atsakymų vidurkiai sutampa, laimėtoju pripažįstama ta klasė ar juridinis asmuo, kurio dalyvių atsakymų pateikimo vidutinis laikas yra trumpiausias. 

17. Egzamino dalyviams suteikiami diplomai:

17.1. 1–4kl. moksleiviams, teisingai atsakiusiems į ne mažiau kaip 6 klausimus, skiriamas „Pažengusiojo“ diplomas, teisingai atsakiusiems nuo 9 iki 11 klausimų, skiriamas „Žinovo“ diplomas, o teisingai atsakiusiems į daugiau nei 11 klausimų – „Eksperto“ diplomas. 

17.2. Visiems kitiems dalyviams, teisingai atsakiusiems nuo 11 iki 13 klausimų skiriamas „Pažengusiojo“ diplomas, teisingai atsakiusiems nuo 13 iki 15 klausimų skiriamas „Žinovo“ diplomas, o teisingai atsakiusiems į daugiau nei 17 klausimų  – „Eksperto“ diplomas.

18. Egzamino dalyviams gali būti skiriami egzamino partnerių ir rėmėjų įsteigti prizai. Prizų laimėtojai nustatomi ir skelbiami remiantis partnerių ir rėmėjų nustatytais pademonstruotų žinių, aktyvumo ar kitais vertinimo kriterijais. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. UAB ,,VAATC“ egzamino vykdymo metu gautus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi egzamino privatumo politika ir UAB ,,VAATC“ direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

20. Egzamino dalyvis, registruodamasis egzamine, sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laimėtojų išrinkimo ir paskelbimo tikslu.

21. Informacija apie egzamino laimėtojus gali būti viešai skelbiama visuomenės informavimo priemonėmis. 

22. Šie nuostatai skelbiami registracijos sistemoje ir UAB ,,VAATC“ internetiniame tinklapyje.

                                       ________________________